Staff of seafarers

Search form
namerankstatusminimum salary, $experience
Yuriy Manzharov Master reserve 8500 -
Volodymyr KOZIURA Master onboard 6000 6
Oleg Malyshev Master reserve 12500 5
Vasyl PILIPENKO Master onboard - - -
Vasil Sargsyan Master reserve - - 10
VIACHESLAV VORONIN Master reserve - - 9
ANDREY SHARDENKOV Master reserve 13000 -
Yevgen Kozakov Master reserve - - >10
Sergei Serov Master reserve - - -
GIORGI TURMANIDZE Master reserve 6000 6
GENNADIY VORONOV Master reserve - - >10
SERGIY KRAVTSOV Master reserve 14500 >10
OLEG SUKOV Master reserve 4000 10
Stokolos Vladimirovich Master reserve - - 5
Medhat Awny Master reserve 8700 9
Alexander Krakovsky Master reserve - - 5
Vladyslav Tarasov Master reserve - - 7
Vyachtslav Glebov Master reserve 5500 10
Oleksandr Sannikov Master reserve 10000 -
Sergii Dybov Master reserve 7 000 >10